Admiterea românilor de pretutindeni la Universitatea Transilvania din Braşov începând cu anul universitar 2017-2018

IMPORTANT!
Candidații români de pretutindeni, care candidează pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere.
Dacă se optează și pentru locuri cu taxă în lei, se achită taxa de înscriere aceasta urmând a fi restituită în cazul în care candidatul este admis pe locuri fără plata taxelor de școlarizare.

Începând cu data de 27.07.2017 confirmarea locului pentru românii de pretutindeni se va face la facultatea la care candidatul a fost declarat admis, conform termenelor prevăzute în contractul candidatului și în calendarul admiterii.

Românii de pretutindeni au posibilitatea să se înscrie la studii universitare de licenţă, masterat, doctorat şi rezidenţiat după cum urmează:
I. Pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, conform metodologiei MEN.
II. Pe locuri cu plata taxelor de școlarizare în lei.I. Admiterea pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă
I.1. Românii de pretutindeni se pot înscrie, in baza Metodologiei mai sus menţionate, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în limba română.

I.2. Admiterea la licenţă
I.2.1.
Perioada înscrierilor: 10 – 16 iulie 2017 conform calendarului de admitere
I.2.2.
I.2.3.
I.2.4.
Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, după criteriile stabilite de Universitate pentru cetăţenii români, cu excepţia programelor de la Facultăţile de Medicină şi de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane, unde candidaţii vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, după următoarele criterii: 100% media de la bacalaureat. Candidații la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane vor susține și probe de aptitudini.
Conditii de admitere
I.2.5.
Modalitatea de depunere a dosarului de înscriere - candidatul poate opta pentru una din următoarele variante:
I.2.5.1.
Depune personal dosarul cu actele în ORIGINAL (vezi pct. I.2.2) la universitate, clădirea Rectorat, cam. 102.
Candidatul care s-a înscris şi a depus actele în original la altă universitate, va depune copii legalizate ale actelor şi adeverinţa care să ateste înscrierea la prima universitate.
I.2.5.2.
Transmite dosarul prin e-mail la adresa: admitere.rop@unitbv.ro;
MENȚIUNE: Candidații care aleg să trimită dosarele de înscriere prin e-mail în ultima zi de înscriere, duminică 16 iulie 2017, trebuie să transmită dosarul până la ora 11, astfel încât validarea înscrierii să se poată realiza până în momentul închiderii aplicației. Dosarele incomplete nu se procesează.
- candidatul completează formularul de înscriere online AICI
- după completare printează formularul, îl semnează şi îl adaugă la actele de înscriere;>
- toate actele de înscriere se transmit scanate în format pdf, cu o vizibilitate bună; documentele ilizibile nu vor fi luate în considerare la validarea înscrierii;>
- validarea înscrierii: după verificarea dosarului comisia validează înscrierea trimiţând candidatului fişa şi contractul de înscriere, ambele cu semnatura comisiei;>
- candidatul va semna şi el contractul de înscriere şi îl va retransmite electronic la adresa admitere.rop@unitbv.ro;
- înscrierea se va considera finalizată în momentul în care la dosarul candidatului se află fişa şi contractul de înscriere semnate de ambele părţi.
- candidatul va urmări afişarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul Universităţii la adresa: http://admitere.unitbv.ro/, conform calendarului admiterii;
- candidatul declarat admis va confirma un singur loc de studiu, în perioada 21 - 26.07.2017, prin depunerea la Universitate (clădirea Rectorat, cam. 102) a dosarului cu acte originale, 3 fotografii tip buletin şi formularul Anexa nr. 4.
Cei care nu vor depune actele în original în perioada menţionată vor fi eliminaţi din lista candidaţilor admişi.
I.3. Admiterea la masterat
I.3.1.
Perioada înscrierilor: 19 – 21 iulie 2017 conform calendarului de admitere
I.3.2.
I.3.3.
I.3.4.
Candidații vor fi admiși pe bază de concurs, după criteriile stabilite de Universitate pentru cetăţenii români.
Probele de concurs se vor desfășura în perioada 22 – 24 iulie 2017.
Condiţii de admitere
I.3.5.
Modalitatea de depunere a dosarului de înscriere - candidatul poate opta pentru una din următoarele variante:
I.3.5.1.
Depune personal dosarul cu actele in ORIGINAL (vezi pct. I.3.2.) la universitate, clădirea Rectorat, cam. 102.
Candidatul care s-a înscris şi a depus actele în original la altă universitate, va depune copii legalizate ale actelor şi adeverinţa care să ateste înscrierea la prima universitate.
I.3.5.2.
Transmite dosarul prin e-mail la adresa: admitere.rop@unitbv.ro;

MENȚIUNE:
Candidații care aleg să trimită dosarele de înscriere prin e-mail o pot face până joi 20 iulie 2017, ora 24, astfel încât validarea înscrierii să se poată realiza până în momentul închiderii aplicației. Dosarele incomplete nu se procesează.


- candidatul completează formularul de înscriere online AICI
- după completare printează formularul, îl semnează şi îl adaugă la actele de înscriere;>
- toate actele de înscriere se transmit scanate în format pdf, cu o vizibilitate bună; documentele ilizibile nu vor fi luate în considerare la validarea înscrierii;>
- validarea înscrierii: după verificarea dosarului comisia validează înscrierea trimiţând candidatului fişa şi contractul de înscriere, ambele cu semnatura comisiei;>
- candidatul va semna şi el contractul de înscriere şi îl va retransmite electronic la adresa admitere.rop@unitbv.ro;
- înscrierea se va considera finalizată în momentul în care la dosarul candidatului se află fişa şi contractul de înscriere semnate de ambele părţi.
- candidatul va urmări afişarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul Universităţii la adresa: http://admitere.unitbv.ro/, conform calendarului admiterii;
- candidatul declarat admis va confirma un singur loc de studiu, în perioada 25 - 26.07.2017, prin depunerea la Universitate (clădirea Rectorat, cam. 102) a dosarului cu acte originale, 3 fotografii tip buletin şi formularul Anexa nr. 4
Cei care nu vor depune actele în original în perioada menţionată vor fi eliminaţi din lista candidaţilor admişi.
II. Admiterea pe locuri cu plata taxelor de școlarizare în lei, conform PROCEDURII MEN
II.1. Admiterea la licenţă
II.1.1.
Perioada înscrierilor: 10 - 16 iulie 2017 conform calendarului de admitere
II.1.2.
II.1.3.
Candidații vor fi admiși pe bază de concurs, după criteriile stabilite de Universitate pentru cetăţenii români, doar pe locurile cu taxa în lei.
Condiţii de admitere
II.1.4.
Candidatul va depune personal dosarul cu actele în ORIGINAL (vezi pct. II.1.2.) la universitate, clădirea Rectorat, cam. 102.
Candidatul care s-a înscris şi a depus actele în original la altă universitate, va depune copii legalizate ale actelor şi adeverinţa care să ateste înscrierea la prima universitate.
II.1.5.
Confirmarea locului ocupat se va face conform Contractului de admitere.
II.2. Admiterea la masterat
II.2.1.
Perioada înscrierilor: 19 – 21 iulie 2017 conform calendarului de admitere
II.2.2.
II.2.3.
Candidații vor fi admiși pe bază de concurs, după criteriile stabilite de Universitate pentru cetăţenii români, doar pe locurile cu taxa în lei.
În perioada 22 – 24 iulie 2017 se vor desfășura probele de concurs
Condiţii de admitere
II.2.4.
Candidatul va depune personal dosarul cu actele în ORIGINAL (vezi pct. II.2.2.) la universitate, clădirea Rectorat, cam. 102.
Candidatul care s-a înscris şi a depus actele în original la altă universitate, va depune copii legalizate ale actelor şi adeverinţa care să ateste înscrierea la prima universitate.
II.2.5.
Confirmarea locului ocupat se va face conform Contractului de admitere.
III. Precizări suplimentare
III.1.
La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română:
a)
Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
b)
Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1). Evaluarea şi atestarea se organizează în cadrul Universităţii, la Centrul pentru Învăţarea Limbilor Moderne - CILM, Bd. Iuliu Maniu nr. 41 A, et.2, tel: 0730 273 889, după cum urmează:
- pentru licenţă – 19 iulie 2017, ora 10
- pentru master – 26 iulie 2017, ora 10
c)
Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.
III.2.
La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare într-o limbă modernă (engleză, franceză sau germană) românii de pretutindeni vor susţine un test de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Testul se susţine conform calendarului de admitere stabilit pentru fiecare program de studii.
Testul nu este necesar în următoarele cazuri:
a)
candidatul deţine un atestat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională;
b)
candidatul provine dintr-o ţară a cărei limbă oficială este limba în care este organizat programul de studii.
III.3.
Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.
Notă:  Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Pentru facilitarea procesării documentelor de înscriere, recomandăm candidaților utilizarea formularului de înscriere online.

Platforma de înscrieri online rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor.