Precizări privind înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale uniunii europene, ai statelor aparţinând spaţiului economic european şi ai confederaţiei elveţiene

 1. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot candida la admitere în toate ciclurile de studii universitare în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, după recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în străinătate de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul ministerului de resort. http://www.cnred.edu.ro/#recunoastere-studii-pentru-inscrierea-la-studii- superioare-inRomania
 2. În vederea înscrierii la Concursul de admitere la ciclul de licenţă și masterat la universitate, dosarele pentru recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate se depun la Registratura universităţii (plicul purtând menţiunea „Pentru Biroul de Cooperări Internaţionale – recunoaştere studii”), până la data de 24 iunie 2016 (pentru sesiunea de admitere iulie 2016) și 28 iulie 2016 (pentru sesiunea de admitere septembrie 2016).
  În cazul dosarelor incomplete pentru care CNRED solicită documente suplimentare, universitatea va solicita candidatului documentele de completare şi le va transmite la CNRED.
 3. Adeverinţele de recunoaştere, care sunt eliberate de CNRED cu titlu provizoriu, până la prezentarea de către solicitant a diplomei finale, îşi pierd valabilitatea dacă se depăşeşte data menţionată în cuprinsul lor.
  Atestatul de recunoaştere / Scrisoarea de acceptare, pe baza căreia un candidat a fost înscris la studii în anii anteriori, sunt valabile până la finalizarea studiilor.
 4. La admitere în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, candidaţii străini au obligaţia să prezinte la înscriere un atestat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de ministerul de resort.
  Această condiţie se impune şi în cazul transferului studenţilor între instituţii de învăţământ superior acreditate, care potrivit legii au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini şi sunt recunoscute de către statul român.
 5. Sunt exceptaţi de la această obligaţie:
  • candidaţii care prezintă acte de studii româneşti;
  • candidaţii care deţin acte de studii atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate de învăţământ preuniversitar din România;
  • candidaţii care deţin acte de studii atestând cel puţin 3 ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din România;
  • cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate a CILM, formată din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.
 6. Candidaţii străini care doresc să studieze un program de studii în limba română au posibilitatea de a se înscrie pentru un an pregătitor de învăţare a limbii române la Universitatea Transilvania din Braşov.
 7. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare organizate într-o limbă modernă (engleză, franceză sau germană), candidaţii străini au obligaţia să susţină un test de competenţă lingvistică, notat cu admis/respins. Proba se susţine în cadrul universităţii, în ziua depunerii dosarului de admitere.
  Testul nu este necesar în următoarele cazuri:
  • candidaţii deţin un atestat lingvistic cu recunoaştere internaţională;
  • candidaţii provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care sunt organizate programele de studii.