< :: Admitere UniTBV :: Admitere - Universitatea "<em>Transilvania</em>" din BraşovPrecizări privind înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor din state terțe Uniunii Europene

Indiferent de programul de studii pentru care se optează, înscrierea acestei categorii de candidați se face centralizat, la Comisia centrală de admitere, în clădirea Rectoratului.

 1. Admiterea cetăţenilor străini la studii în Universitatea Transilvania din Braşov se desfășoară în conformitate cu Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu (Anexă la Ordinul ministerului de resort).
 2. Se aplică următoarele criterii de selecţie:
  • respectarea condiţiilor de eligibilitate;
  • rezultatele obţinute pe parcursul studiilor anterioare;
  • activitatea academică a candidatului în domeniul pentru care a optat;
  • capacitatea de școlarizare a programului de studii pentru care a optat.
 3. Condiţii de eligibilitate - cetăţenii din statele terţe UE sunt admişi la studii pe baza actelor de studii, prin concurs de dosare. Pentru a fi acceptaţi trebuie:
  • să prezinte documente de identitate care atestă cetăţenia statului respectiv;
  • să prezinte acte de studii eliberate de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă;
  • să depună dosarul de înscriere potrivit termenului stabilit de universitate;
  • să obţină acceptul universităţii;
  • să promoveze testul de aptitudini organizat pentru domeniile muzică şi educaţie fizică şi sport
 4. Anul pregătitor
 5. Cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi la programe de studii universitare şi postuniversitare în limba română după absolvirea anului pregătitor, în cadrul căruia îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri (anatomie, fizică, chimie, desen tehnic, etc).
 6. Durata cursului pregătitor pentru studii universitare de licenţă este de un an şcolar/academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat şi studii postuniversitare de rezidenţiat este de cel puţin 6 luni.
  La admitere în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, candidaţii cetăţeni străini din state terţe UE vor prezenta Diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română eliberat de una din instituţiile de învăţământ superior acreditate;
  Această condiţie se impune şi în cazul transferului studenţilor între instituţii de învăţământ superior acreditate care potrivit legii au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini şi sunt recunoscute de către statul român.
 7. Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, următoarele categorii de persoane:
  • persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară sau cel puţin trei ani consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul naţional din România;
  • cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate a CILM, formată din cadre didactice având cel puțin funcția didactică de lector. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de competenţă lingvistică.
 8. Studii în limbi străine
  La programele de studii acreditate în care procesul didactic se desfăşoară în limbi străine, admiterea este condiţionată de promovarea unui test de cunoştinţe lingvistice, organizat de către universitate.
  Sunt exceptate de la acest test persoanele:
  • care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se efectuează cursurile şi care dovedesc, cu documente şcolare, că au urmat cursurile în acea limbă;
  • care deţin un atestat lingvistic cu recunoaștere internaţională
 9. Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
  • Cererea pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii, prevăzută în Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, completată la toate rubricile, în două exemplare;
  • Actul de studii - copie şi traducere legalizată şi certificată de către misiunea diplomatică a României din ţara respectivă sau de Ambasada propriei ţări la Bucureşti - care permite accesul persoanei în cauză la forma respectivă de învăţământ (diploma de bacalaureat / diploma de licenţă sau echivalentul acestora);
  • Foile matricole - copii şi traduceri legalizate şi certificate de misiunea diplomatică a României din ţara respectivă sau de Ambasada propriei ţări la Bucureşti - aferente studiilor efectuate şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea unor perioade de studii;
  • Diploma de absolvire a anului pregătitor sau Certificatul de competenţă lingvistică, după caz;
  • Copie după paşaport – valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
  • Certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie
  • O fotografie tip paşaport
 10. Candidatul transmite dosarul direct la Universitatea Transilvania din Brașov. Universitatea evaluează dosarul și-l transmite la Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul ministerului de resort. Aceasta va emite Scrisoarea de acceptare la studii pe care o va transmite universităţii.
  Înmatricularea se va realiza conform calendarului stabilit de universitate.
  La înmatriculare, candidaţii vor prezenta documentele din Dosarul de candidatură, în original, vizate spre autentificare de Ambasada României din ţara emitentă sau apostilate Haga, după caz, dacă studiile precedente nu au fost efectuate în România sau într-o ţară a Uniunii Europene, împreună cu Scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viză valabilă în scop „studii”.