Concursul de admitere pentru continuare de studii la ciclurile de licenţă

 1. Concursul de admitere se desfăşoară fie pe bază de probe scrise şi/sau practice (o disciplină de cultură generală şi o disciplină de specialitate), fie pe bază de dosar.
 2. Pentru înscrierea la concursul de admitere pentru continuarea de studii la ciclurile de licenţă, actele necesare sunt precizate aici.
 3. Candidaţii la concursul de admitere pentru continuarea de studii la ciclul de licenţă, se pot înscrie numai în acelaşi domeniu în care au efectuat studiile pe care doresc să le continue.
 4. Candidaţii cetăţeni români pot fi absolvenţi cu diplomă de absolvire sau diplomă echivalentă, atât din Universitatea Transilvania din Braşov, cât şi din alte instituţii de învăţământ superior.
 5. Cetăţenii străini pot continua studiile în condiţiile legii
 6. Pentru fiecare domeniu coordonat, Consiliul fiecărei facultăţi stabileşte programul de studii de la care pot proveni candidaţii, precum şi numărul de locuri pe care le consideră disponibile (bugetate şi cu taxă), cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor stabilite de Consiliul de administraţie.
 7. Candidaţii admişi vor fi înscrişi într-un an de studii superior al ciclului de licenţă, pe baza aprobării Consiliului facultăţii, avizată de Consiliul de administraţie şi vor susţine, în primul an universitar, examene de diferenţă, stabilite de Comisia de echivalare de la nivelul fiecărei facultăţi şi validată de Consiliul facultăţii.
 8. În cazul în care concursul se desfăşoară pe bază de probe, media generală de admitere va fi alcătuită ca medie aritmetică a probelor de concurs
 9. În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc planificat, se va lua în considerare media generală de absolvire. În cazul în care concursul se desfăşoară pe bază de dosar, Comisia pe facultate stabileşte modalitatea de calcul a mediei de admitere.
 10. În cazul în care concursul se desfăşoară pe bază de probe, media minimă de admitere este 5.
 11. Eventualele contestaţii se depun în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor, iar rezultatul acestora va fi comunicat prin afişare, în cel mult 72 de ore de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor.