ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

LA MASTERATA. Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior: 
1.1.
Cerere tip (se genereaza din aplicatia de inscriere la validarea dosarului)
1.2.
a)
Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta).
b)
Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
1.3.
Certificatul de naştere (copie);
1.4.
a)
Cartea de identitate (copie) - pentru cetăţenii români cu domiciliul în România;
1.5.
Chitanţa de plată a taxei de înscriere (taxa se achita cu numerar la Comisia de inscrieri din facultate);
1.6.
Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical;
1.7.
Trei fotografii tip buletin de identitate.
1.8.
Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere.
1.9.
Diploma de licenţă sau diploma de absolvire (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoţită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă.
Candidaţii care a) urmează în prezent studii de masterat sau b) sunt absolvenți de studii de masterat vor aduce, după caz, și:
a) Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, cu menţionarea anilor de studii urmaţi cu subvenţie de la bugetul de stat;
b) Diploma de masterat sau diploma de absolvire, însoțită de suplimentul la diplomă/ foaia matricolă și o adeverinţă din care să rezulte numărul anilor de studii urmaţi cu subvenţie de la bugetul de stat.
Notă:
1. Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
2. Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
- în original;
- în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
- în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
Candidații care s-au înscris cu acte de studii în copii legalizate sau certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” și care sunt admiși pe locurile fără taxă trebuie să depună la facultate, anume la Comisia de admitere a acesteia, actele de studii în original confirmându-și astfel locul, cu respectarea termenelor prevăzute în contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2017 și înmatricularea candidaților admiși.
B. Candidaţii care pot fi scutiţi de taxe de înscriere: 
Vor prezenta în plus unul din următoarele acte: 
- Certificat de deces (copie), pentru candidaţii orfani, cu vârsta sub 26 ani.
- Adeverinţă de la casa de copii, pentru cei aflaţi în această situaţie.
- Adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este angajat al universităţii.
- Adeverinţă din care să rezulte că unul dintre părinţi este cadru didactic sau cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (în sistemul de învăţământ românesc). Aceşti candidaţi beneficiază şi de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii.
Notă:  Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Pentru facilitarea procesării documentelor de înscriere, recomandăm candidaților utilizarea formularului de înscriere online.

Platforma de înscrieri online rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor.