< :: Admitere UniTBV :: Admitere - Universitatea "Transilvania" din Braşov


DESFĂȘURARE CONCURS DE ADMITERE

Concursul de admitere se desfăşoară sub formă de examen de specialitate (una sau mai multe probe specifice domeniului de doctorat). Această evaluare a cunoștințelor se organizează pentru fiecare temă de doctorat (indicată de candidat în cererea şi fişa de înscriere) şi se susține în fața unei comisii de admitere. Comisia de admitere este formată din conducătorul de doctorat, în calitate de președinte, și alți 3 membri, conducători de doctorat sau specialiști în domeniu cu titlul științific de doctor. Comisiile se alcătuiesc pentru fiecare temă de doctorat în parte, prin completarea unei fișe de către conducătorii de doctorat. Fișele cu propunerile de comisii se centralizează la departamentele didactice în care activează conducătorii, se vizează de către directorul de departament și se înaintează la SDI pentru avizare, conform calendarului admiterii.

La examenul de specialitate, fiecare membru al comisiei apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaştere de către candidat (pe baza consultării literaturii de specialitate) a problematicii specializării respective, nivelul cunoaşterii de către candidat a cercetărilor recente legate de tematica tezei de doctorat şi respectiv capacitatea candidatului de a-şi asuma iniţiative teoretice, experimentale şi metodologice pe tema propusă. Modalitatea de evaluare, prin una sau mai multe probe a cunoștințelor de specialitate, precum și specificul acestora funcție de domeniul de doctorat, vor fi publicate pe site-ul SDI şi al facultăților.

În cazul candidaţilor care au diplomă de licenţă obţinută într-o ramură de ştiinţă diferită de cea în care urmează să se efectueze studiile doctorale, comisia de admitere verifică măsura în care cunoştinţele de specialitate permit activitatea de pregătire prin doctorat, precum şi dacă preocupările candidatului justifică orientarea spre noua ramură de ştiinţă aleasă.