Candidați de etnie rromă

Înscrierea acestei categorii de candidați se face la comisiile de admitere din cadrul fiecărei facultăți.

Condiții de înscriere la concursul de admitere pentru candidații de etnie rromă.

A4.1. Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate anual Universității Transilvania din Brașov pentru această categorie de candidați se alocă, de regulă, în funcție de opțiunile candidaților.

A4.2. Opțiunile candidaților se stabilesc la nivelul domeniilor de licență existente în fiecare facultate. Pe fișele de înscriere, candidații pot opta pentru oricare din domeniile de studii existente la facultatea la care se înscriu.

A4.3. Dosarul de concurs va cuprinde, pe lângă actele solicitate de facultate, o recomandare, emisă de una din organizațiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acestora de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă și nu faptul că este membru al organizației în cauză.

A4.4. Calendarul înscrierii și afișarea rezultatelor pentru această categorie de candidați sunt afișate pe pagina web a universității.