Întrebări frecvente

Da. Există posibilitatea să te înscrii la mai multe facultăți depunând dosar separat la fiecare facultate. La facultatea la care nu depui actele în original va trebui să adaugi şi adeverința eliberată de către facultatea la care ai lăsat actele în original. În sesiunea de admitere 2019, la Facultatea de Psihologie și științele educației, la Facultatea de Drept și la Faculatea de Medicină înscrierile sunt exclusiv online ( candidații admiși vor prezenta documentele în original doar dacă sunt declarați admiși).

Da. Înscrierea unui candidat poate fi făcută de către o altă persoană numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Depinde de facultate. La unele facultăți admiterea se face pe programe de studii, iar la altele pe domenii de studii.

Da. Poți folosi acelaşi email. Pentru înscrierea la cea de-a doua facultate trebuie să faci click pe textul "AI CONT DEJA? DACA DA, INTRA IN CONT!"

Pentru a vedea mediile cu care s-a intrat anul trecut accesează pagina Licență pentru mediile de admitere la licență - sesiunea iulie 2018 sau Masterat pentru mediile de admitere la masterat - sesiunea iulie 2018.

Taxa de înscriere se achită la sediul facultății, la comisia de admitere (cu excepția facultăților cu înscriere online pentru care taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, conform detaliilor de mai jos). În cazul plății prin O.P. vă rugăm să verificați dacă a fost completat corect pe ordin: 

1) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754 
2) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (Persoana pentru care se plătește taxa) 
3) INIȚIALA TATĂLUI 
4) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL PE LOCURI CU TAXĂ

În cazul în care ai fost admis pe locuri finanțate de la bugetul de stat trebuie să depui actele în original conform datelor prevăzute în contractul de studii.

În cazul în care ai fost admis pe locuri cu taxă trebuie să depui actele în original şi chitanta în original (sau copie după aceasta) de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare conform datelor prevăzute în contractul de studii.

Candidații care plătesc prin OP (ordin de plată) trebuie să trimită până la data stabilită (conform contractului de studii) pe e-mail sau prin fax confirmarea locului ocupat, prin transmiterea OP-ului semnat, pe care se completează olograf numele și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății). În cazul nerespectării acestei condiții, CANDIDATUL va fi declarat RESPINS.

În cazul în care ai fost admis pe locuri cu taxă trebuie să depui actele în original şi chitanța în original (sau copie după aceasta) de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare conform datelor prevăzute în contractul de studii.

Candidații care plătesc prin OP (ordin de plată) trebuie să trimită până la data stabilită (conform contractului de studii) pe e-mail (vezi pagina Contact) sau prin fax confirmarea locului ocupat, prin transmiterea OP-ului semnat, pe care se completează olograf numele și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății). În cazul nerespectării acestei condiții, CANDIDATUL va fi declarat RESPINS.

Prima tranşă din taxa de şcolarizare poate fi plătită prin OP (ordin de plată). OP-ului semnat, pe care se completează olograf numele și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății trebuie trimis până la data stabilită (conform contractului de studii) pe e-mail (vezi pagina Contact) sau prin fax la facultate. În cazul nerespectării acestei condiții, CANDIDATUL va fi declarat RESPINS.

Da. Retragerea dosarului se poate face de către o altă persoană numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial.

Adeverința medicală se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul şcolar. Din ea trebuie să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical pentru înscrierea la concursul de admitere. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene de orientare şcolară şi profesională din Braşov, cu precizarea expresă a afecțiunilor, conform criteriilor din Ordinul Ministerului Sănătății nr.427/1976. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine cuvenitele consecințe.

Da. Poți urma două programe de studii în paralel, dar poți beneficia de finanțare de la bugetul de stat doar la unul dintre programe dacă nu ai mai beneficiat până în prezent de un loc bugetat.

Poți trece pe locuri finanțate de la bugetul de stat după procesul de reclasificare de la sfârşitul anului universitar, în funcție de media pe care o vei obține după primul an de studii.

Nu. Dacă doreşti alocarea unui loc în cămin, în momentul completării datelor în aplicația de preînscriere bifezi opțiunea Solicit cazare în cămin pe perioada studiilor.

Restituirea taxelor de școlarizare se face în baza aprobării de către Consiliul de administratie. Cererea se depune la Registratura universității, Rectorat, Bd. Eroilor nr. 29.

NICIUN CANDIDAT NU POATE FI BLOCAT LA O ANUMITĂ OPȚIUNE, ÎNTR-O ANUMITĂ FAZĂ A ADMITERII, CI VA URCA LA O OPȚIUNE SUPERIOARĂ DIN LISTA SA DE PREFERINȚE EXISTENTE ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE.
 ATENȚIE, ÎN URMA GENERĂRII NOILOR LISTE DIN CADRUL FAZELOR ADMITERII, UN CANDIDAT VA AVANSA ÎNTOTDEAUNA CĂTRE OPȚIUNILE PRIORITARE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE, DACĂ EXISTĂ LOCURI LA ACELE OPȚIUNI!!!

Confirmarea locului înseamna acceptul de a urma la facultatea respectivă unul dintre programele de studii trecute de candidat în fişa de înscriere.

Programul de studii la care candidatul a fost admis definitiv va fi cel din cadrul listelor finale.

ÎN URMA GENERĂRII NOILOR LISTE DIN CADRUL FAZELOR ADMITERII, UN CANDIDAT VA AVANSA ÎNTOTDEAUNA CĂTRE OPȚIUNILE PRIORITARE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE, DACĂ EXISTĂ LOCURI LA ACELE OPȚIUNI! De aceea este important ca el să treacă în fişă de înscriere opţiunile în ordinea preferințelor.

  1. Se ordonează candidații descrescător, după media de admitere.
  2. Se parcurge lista de la primul şi până la ultimul, fiecare candidat fiind repartizat în momentul în care s-a ajuns la el. Dacă există loc liber la programul de studii de la prima opțiune a candidatului din fişa de înscriere, atunci el va fi repartizat la acesta. Dacă nu există loc liber, se verifică existența locurilor libere la cea de-a doua opțiune din fişă, apoi la cea de-a treia etc. Candidatul va fi astfel repartizat la primul program de studii la care sunt locuri libere (în ordinea preferințelor menționate în fişa de înscriere). Dacă nu există locuri libere la niciuna din opțiunile candidatului, acesta va rămâne în lista de aşteptare pentru fazele următoare ale sesiunii curente de admitere şi va fi repartizat în funcție de eliberarea viitoare a acestora.
  1. Se ordonează candidații descrescător, după media de admitere.
  2. Se parcurge lista de la primul şi până la ultimul, realizându-se repartizarea după PRIMA opțiune. Dacă există loc liber la programul de studii de la prima opțiune a candidatului din fişa de înscriere, atunci el va fi repartizat la acesta. Dacă nu există loc liber, el nu va fi repartizat, ci se va trece la următorul candidat.
  3. Se parcurge lista de la primul şi până la ultimul, realizându-se repartizarea după A DOUA opțiune a candidaților rămași nerepartizați la punctul b. Dacă există loc liber la programul de studii de la a doua opțiune a candidatului din fişa de înscriere, atunci el va fi repartizat la acesta. Dacă nu există loc liber, el nu va fi repartizat, ci se va trece la următorul candidat.
  4. Se continuă repartizarea după modelul de la punctul b, pentru fiecare dintre opțiunile rămase (a treia, a patra etc.)

În urma eliberării unor locuri prin retragerea unor candidați sau prin eliminarea acestora din listele candidaților admiși datorită neconfirmării locurilor sau neplății tranșei taxei de școlarizare la termenele din contract, se vor genera noi liste. Astfel un candidat aflat în lista de așteptare poate fi admis pe un loc cu taxă sau fără taxă. Un candidat admis inițial pe locuri cu taxă poate fi admis ulterior pe locuri fără taxă în urma redistribuirilor din cadrul fazelor.

ATENȚIE, ÎN URMA GENERĂRII NOILOR LISTE DIN CADRUL FAZELOR ADMITERII, UN CANDIDAT VA AVANSA ÎNTOTDEAUNA CĂTRE OPȚIUNILE PRIORITARE DIN FIŞA DE ÎNSCRIERE, DACĂ EXISTĂ LOCURI LA ACELE OPȚIUNI!!! NICIUN CANDIDAT NU POATE FI BLOCAT LA O ANUMITĂ OPȚIUNE, CI VA URCA LA O OPȚIUNE SUPERIOARA DIN LISTA SA DE PREFERINȚE EXISTENTE ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE.

Da. Dacă dorești să urmezi programul de formare psihopedagogică al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic în timpul facultății trebuie să bifezi opțiunea corespunzatoare din aplicația de preînscriere. În urma absolvirii acestui program vei obține certificatul nivelul I, care îți permite exercitarea profesiei didactice. Taxa D.P.P.D. (pentru studenții cu taxă) este suplimentară față de cea de la programul de licență.

Da. În perioada concursului de admitere se oferă cazare în căminele univeristății la tariful de 40 lei/zi de persoană şi 50 lei/zi pentru însoțitori. Documentele necesare pentru cazarea candidaților sunt cartea de identitate şi legitimația de concurs.

Notă: Candidații care susțin probe de concurs se pot caza în căminele studențești din complexul Colina Universității, căminele 11, 12, 14,  și 15,  amplasate pe str. Universității nr.1.

Da. Pot fi scutiți de taxa de înscriere candidații care prezintă următoarele acte:
Certificat de deces (copie legalizată), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.

Adeverință de la casa de copii, pentru cei aflați în această situație.

Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al universității sau cadru didactic aflat în activitate sau pensionat, acești candidați beneficiază și de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii.