Continuarea de studii la ciclurile de licență

Află toate informațiile necesare privind continuarea de studii la ciclurile de licență, care vin în completarea învățământului superior de scurtă durată.

Concursul de admitere se desfășoară fie pe bază de probe scrise și/sau practice (o disciplină de cultură generală și o disciplină de specialitate), fie pe bază de dosar.

Pentru înscrierea la concursul de admitere pentru continuarea de studii la ciclurile de licență, actele necesare sunt precizate în Anexa 8.

Candidații la concursul de admitere pentru continuarea de studii la ciclul de licență, se pot înscrie numai în același domeniu în care au efectuat studiile pe care doresc să le continue.

Candidații cetățeni români pot fi absolvenți cu diplomă de absolvire sau diplomă echivalentă, atât din Universitatea Transilvania din Brașov, cât și din alte instituții de învățământ superior.

Cetățenii străini pot continua studiile în condițiile legii.

Pentru fiecare domeniu coordonat, Consiliul fiecărei facultăți stabilește programul de studii de la care pot proveni candidații, precum și numărul de locuri pe care le consideră disponibile (bugetate și cu taxă), cu respectarea legislației în vigoare și a prevederilor stabilite de Consiliul de Administrație.

Candidații admiși vor fi înscriși într-un an de studii superior al ciclului de licență, pe baza aprobării Consiliului Facultății, avizată de Consiliul de Administrație și vor susține, în primul an universitar, examene de diferență, stabilite de Comisia de echivalare de la nivelul fiecărei facultăți și validată de Consiliul Facultății.

În cazul în care concursul se desfășoară pe bază de probe, media generală de admitere va fi alcătuită ca medie aritmetică a probelor de concurs.

În eventualitatea existenței mai multor candidațI cu medii egale, pentru ocuparea ultimului loc planificat, se va lua în considerare media generală de absolvire. În cazul în care concursul se desfășoară pe bază de dosar, Comisia pe facultate stabilește modalitatea de calcul a mediei de admitere.

În cazul în care concursul se desfășoară pe bază de probe, media minimă de admitere este 5,00.

Eventualele contestații se depun în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, iar rezultatul acestora va fi comunicat prin afișare, în cel mult 72 de ore de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor.