Sesiunea iulie 2018

Calendarul admiterii

 

 

Celelalte Facultăți

 

Programul de înscriere la concursul de admitere

Conform Art. 8. din CONTRACTUL PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2018 ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI, in cazul in care ați fost declarat admis, conform listelor finale de admitere 2018, este necesar să semnați documentul atasat prin intermediul aplicației on-line de admitere.

Semnarea prin intermediul aplicației on-line se face conform pasilor de mai jos:

1. Descarcă fișierul pe care l-ai primit pe mail, tipărește-l, citește-l cu atenție, completează-l și semnează-l, apoi scanează-l;
2. Accesează pagina https://apps.unitbv.ro/inscrieri/public/index.php și autentifică-te cu adresa de email;
3. Încarcă contractul scanat anterior - TERMEN LIMITA: 14.09.2018;
4. În perioada 24-28.09.2018 trebuie să vii personal sau poți trimite pe cineva la secretariatul facultății unde ai fost admis, să depui contractul în original.

ATENȚIE, în cazul în care nu vei încărca acest contract în perioada 12-14.09.2018, vei fi declarat RESPINS în cadrul concursului de admitere. Dacă nu vei remite facultății contractul semnat olograf în perioada 24-28.09.2018, vei fi EXMATRICULAT. 

Candidații care nu își mai pot accesa adresa de e-mail cu care și-au creat contul de admitere trebuie se prezinte personal, cu cartea de identitate, la Comisia de admitere a facultății la care au fost declarați admiși, până la data de 14 septembrie 2018, la ora 15:00, pentru completarea și semnarea contractului de școlarizare. În caz contrar, vor fi declarați RESPINȘI.

Acte necesare pentru înscrierea candidaților

 • Cerere tip (se generează din aplicația de înscriere la validarea dosarului)
  • a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta).
  • b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
  • c) 

   Atestat de echivalare a diplomei de bacalaureat - in cazul in care candidatul a obtinut diploma in strainatate.

  • vezi: https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate
   Candidatii care nu au Atestat vor depune la Rectorat, cam.102, intr-un dosar plic, documentele prevazute pe site-ul CNRED, de la adresa de mai sus. Vor primi o adeverinta cu ajutorul careia se vor putea inscrie la facultate.

 • Certificatul de naştere (copie);
 • Cartea de identitate (copie) - pentru cetăţenii români cu domiciliul în România;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (taxa se achită cu numerar la Comisia de înscrieri din facultate);
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate.
 • Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere.
Notă:
 • Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
 • Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
  • - în original;
  • - în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
  • - în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

Candidații care s-au înscris cu acte de studii în copii legalizate sau certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” și care sunt admiși pe locurile fără taxă trebuie să depună la facultate, anume la Comisia de admitere a acesteia, actele de studii în original confirmându-și astfel locul, cu respectarea termenelor prevăzute în contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2018 și înmatricularea candidaților admiși.

 • Cerere tip (se generează din aplicația de înscriere la validarea dosarului)
 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta).
 • Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
 • Certificatul de naştere (copie);
 • Cartea de identitate (copie) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
 • Chitanța de plată a taxei de înscriere (taxa se achita cu numerar la Comisia de inscrieri din facultate);
 • Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate.
 • Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere.
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat (numai pentru candidații la învățământ cu frecvență).
Notă:
 • Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
 • Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
  • - în original;
  • - în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
  • - în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

Candidații care s-au înscris cu acte de studii în copii legalizate sau certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” și care sunt admiși pe locurile fără taxă trebuie să depună la facultate, anume la Comisia de admitere a acesteia, actele de studii în original confirmându-și astfel locul, cu respectarea termenelor prevăzute în contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2018 și înmatricularea candidaților admiși.

 • Cerere tip (se generează din aplicația de înscriere la validarea dosarului)
 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta).
 • Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
 • Certificatul de naştere (copie);
 • Cartea de identitate (copie) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
 • Chitanța de plată a taxei de înscriere (taxa se achita cu numerar la Comisia de inscrieri din facultate);
 • Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate.
 • Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere.
 • Diploma de licență sau diploma de absolvire, însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă și o adeverință din care să rezulte numărul anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat (numai pentru candidații la învățământ cu frecvență).
Notă:
 • Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
 • Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
  • - în original;
  • - în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
  • - în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

Candidații care s-au înscris cu acte de studii în copii legalizate sau certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” și care sunt admiși pe locurile fără taxă trebuie să depună la facultate, anume la Comisia de admitere a acesteia, actele de studii în original confirmându-și astfel locul, cu respectarea termenelor prevăzute în contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2018 și înmatricularea candidaților admiși.

Vor prezenta în plus unul din următoarele acte:
 • Certificat de deces (copie), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
 • Adeverință de la casa de copii, pentru cei aflați în această situație.
 • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al universității.
 • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este cadru didactic și cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (în sistemul de învățământ românesc). Aceşti candidați beneficiază şi de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii.

Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Condiții de admitere

Concursul de admitere la formele Învățământ la Distanță (ID) și Învățământ cu Frecvență Redusă (IFR) este organizat de facultățile universității pentru programele de studii ID/IFR care au primit avizul de funcționare conform legii. Învățământul la Distanță și Învățământul cu Frecvență Redusă din Universitatea Transilvania din Brașov este organizat numai în regim cu taxă.

Condiții de înscriere la al doilea domeniu de licență

1. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă, dar numai unul dintre ele va fi finanțat de la bugetul de stat.

2. Studenții cetățeni ai României pot urma un al doilea domeniu de licență, în urma unui concurs de admitere, susținut în aceleaşi condiții cu ale unui absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

3. Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anii precedenți pe locurile finanțate de la bugetul de stat care renunță la continuarea studiilor sau decid să urmeze un al doilea program de studii la Universitatea Transilvania din Braşov beneficiază de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata normală de studii (scăzând din durata de studii a noului program anii cu finanțare de la buget la programul de studii inițial).

Citește toate condițiile

Taxe

Taxa de înscriere se achită la sediul facultății, la comisia de admitere.

Taxa de școlarizare se poate achita la casieriile universității sau prin OP.  Programul casieriilor poate fi consultat AICI.

În cazul plății prin O.P. vă rugăm să verificați dacă a fost completat corect pe ordin:
1) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
2) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (Persoana pentru care se plătește taxa)
3) INIȚIALA TATĂLUI
4) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL PE LOCURI CU TAXĂ

NOTA: Conform Contractului candidatului la admitere, Candidații care plătesc prin OP (ordin de plată) trebuie să trimită, până la data și ora stabilite prin contract, în funcție de fază, confirmarea locului ocupat, prin transmiterea, pe adresa de e-mail a facultății, a OP-ului, pe care se completează olograf numele și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății şi se semnează.

Cazare pentru candidații care susțin probe

Candidații la concursul de admiterea  la Universitatea Transilvania din Braşov care susțin probe de concurs la facultățile de Medicină, Muzică și Educație Fizică și Sporturi Montane, precum și candidații care susțin probe de concurs la alte facultăți decât cele menționate mai sus, pot solicita cazare în căminele studențești din complexul Colina Universității, căminele 11, 12, 14,  și 15, la tarifele:

 • 30 lei / zi de persoană (candidat la concursul de admitere 2018)
 • 40 lei / zi de persoană (însoțitor)

Documentele necesare pentru cazarea candidaților
 - Cartea de identitate și legitimația de concurs