Sesiunea septembrie 2019

Calendarul admiterii

 

Celelalte facultăți

Programul de înscriere la concursul de admitere

Candidatii care au sustinut examenul de bacalaureat in sesiunea septembrie 2019 si carora nu li s-a eliberat ADEVERINTA sau DIPLOMA DE BACALAUREAT, se pot inscrie la concursul de admitere septembrie 2019 astfel: 

1. Comisia de admitere va verifica, lista si pune la dosar un printscreen (copie a imaginii) de pe site-ul ministerului cu notele obtinute de candidat la examenul de bacalaureat – sesiunea septembrie 2019 (http://bacalaureat.edu.ro/IndexHarta.aspx)
2. Celelalte note necesare in procesul de inscriere vor fi inlocuite cu ZERO daca nu exista un document doveditor pentru acestea.
3. La confirmarea locului, candidatul va prezenta diploma de bacalaureat obtinuta intre timp.

Pentru candidatii care se inscriu on-line printscreen-ul este realizat de catre candidat si incarcat in contul de admitere al acestuia.

Acte necesare pentru înscrierea candidaților

 • Cerere tip (se genereaza din aplicatia de inscriere la validarea dosarului)
 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta).
 • Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă, unde este cazul.
 • Certificatul de naştere (copie);
 • Cartea de identitate (copie) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
 • Dovada de plată a taxei de înscriere (chitanță pentru taxa de înscriere - se achită la sediul facultății, la comisia de admitere, respectiv copie după O.P. pentru facultățile cu înscriere online - taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, vezi secțiunea Taxe).
 • Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical;
 • Trei fotografii tip buletin de identitate.
 • Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere.
 • Diploma de licență sau diploma de absolvire (sau diploma echivalentă cu aceasta), însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă.
 • Atestat de echivalare a diplomei de licenta - in cazul in care candidatul a obtinut diploma in strainatate
  vezi: https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-studii-superioare-de-licenta-efectuate-in-strainatate
  Candidatii care nu au Atestat vor depune la Rectorat, cam.102, intr-un dosar plic, documentele prevazute pe site-ul CNRED, de la adresa de mai sus. Vor primi o adeverinta cu ajutorul careia se vor putea inscrie la facultate.
 • Procură autentificată notarial, în cazul în care înscrierea unui candidat se face de către o altă persoană. În procură se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.
Candidații care urmează în prezent studii de masterat sau sunt absolvenți de studii de masterat vor aduce, după caz, și:
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat;
 • Diploma de masterat sau diploma de absolvire, însoțită de suplimentul la diplomă/ foaia matricolă și o adeverință din care să rezulte numărul anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat.
Notă:
 1. Actele de stare civilă (certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.
 2. Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:
  • - în original;
  • - în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
  • - în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original. 

Candidații care s-au înscris cu acte de studii în copii legalizate sau certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” și care sunt admiși pe locurile fără taxă trebuie să depună la facultate, anume la Comisia de admitere a acesteia, actele de studii în original confirmându-și astfel locul, cu respectarea termenelor prevăzute în contractul privind procedura de înscriere și selecție a candidaților la concursul de admitere 2019 și înmatricularea candidaților admiși.

Vor prezenta în plus unul din următoarele acte:

 • Certificat de deces (copie), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
 • Adeverință de la casa de copii, pentru cei aflați în această situație.
 • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al universității.
 • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este cadru didactic, cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (în sistemul de învățământ românesc). Aceşti candidați beneficiază şi de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii.

Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Taxe

Taxa de înscriere se achită la sediul facultății, la comisia de admitere (cu excepția facultăților cu înscriere online pentru care taxa se achită prin transfer bancar, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, conform detaliilor de mai jos).

Taxa de școlarizare se poate achita la casieriile universității sau prin OP.  Programul casieriilor poate fi consultat AICI.  

În cazul plății prin O.P. vă rugăm să verificați dacă a fost completat corect pe ordin:
1) CONTUL UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV: BANCA: TREZORERIA BRAȘOV CONT IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX CF: 4317754
2) NUMELE, PRENUMELE CANDIDATULUI (Persoana pentru care se plătește taxa)
3) INIȚIALA TATĂLUI
4) FACULTATEA ȘI PROGRAMUL DE STUDII LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL PE LOCURI CU TAXĂ

NOTA: Conform Contractului candidatului la admitere, Candidații care plătesc prin OP (ordin de plată) trebuie să trimită, până la data și ora stabilite prin contract, în funcție de fază, confirmarea locului ocupat, prin transmiterea, pe adresa de e-mail a facultății, a OP-ului, pe care se completează olograf numele și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății şi se semnează.

Cazare pentru candidații care susțin probe

Candidații la concursul de admiterea  la Universitatea Transilvania din Braşov care susțin probe de concurs la facultățile de Medicină, Muzică și Educație Fizică și Sporturi Montane, precum și candidații care susțin probe de concurs la alte facultăți decât cele menționate mai sus, pot solicita cazare în căminele studențești din complexul Colina Universității, căminele 11, 12, 14,  și 15, la tarifele:

 • 40 lei / zi de persoană (candidat la concursul de admitere 2019)
 • 50 lei / zi de persoană (însoțitor)

Documentele necesare pentru cazarea candidaților sunt:

 • Cartea de identitate și legitimația de concurs