Sesiunea septembrie 2020

La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-aţi înscris.


Trimiterea dosarelor spre procesare se poate face până la data de 10 septembrie 2020, ora 13,00.
Pentru dosarele  invalidate, documentele solicitate de comisie se pot trimite cel târziu până la data de 10 septembrie 2020, ora 17,00.

Număr de locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2020

Precizări suplimentare privind înscrierea candidaților

 • Adeverințele medicale se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul școlar. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, cu precizarea expresă a afecțiunilor, conform criteriilor din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 427/1976. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine cuvenitele consecințe.
 • În mod excepțional, cetățenii străini și românii de pretutindeni, vor depune în procedura de înscriere online și certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională și traducere autorizată în limba română) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, și inclusiv mențiuni privind eventuale antecedente și starea actuală a candidatului legate de boli cronice și respectiv de SARS-CoV 2 (copie scanată); în cazul în care este necesară prezența fizică a candidatului la probele de la admitere, se pune în vedere candidaților că va fi necesar să prezinte rezultatul negativ al testului de identificare al agentului etiologic al bolii COVID19 efectuat cu 3-4 zile înainte de examen, iar în conformitate cu prevederile OMEC 4259 din 15 mai 2020, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare / carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile.
 • Studenții UniTBv pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două facultăți, în baza unei adeverințe eliberate de decanatul facultății la care sunt înmatriculați.
  Candidații cu diplome echivalente diplomei de bacalaureat cărora nu li se poate calcula media de la examenul de bacalaureat vor primi avizul Comisiei de verificare și echivalare diplome pe universitate, care va stabili o medie echivalentă de bacalaureat necesară la calculul mediei finale de clasificare a candidaților.
 • La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare într-o limbă modernă (engleză, franceză sau germană), candidații cetățeni români sau străini vor susține o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Proba se susține conform calendarului stabilit pentru fiecare program de studii(informațiile vor fi furnizate pe platforma de admitere, la selectarea unui program cu altă limbă de predare decât limba română).
 • Testul nu este necesar în următoarele cazuri: (i) candidații au susținut la examenul de bacalaureat o probă de competențe lingvistice pentru limba de predare a programului dorit (dovada se va încărca pe platforma de admitere în procesul de înscriere);(ii) candidații dețin un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de ministerul de resort sau atestate de competență lingvistică cu recunoaștere internațională; (iii) candidații au cetățenia unui stat sau au acte de studii eliberate de o instituție dintr-o țară în care limba oficială este limba în care sunt organizate programele de studii.
 • Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Comisia de admitere pe facultate va colecta toate datele cuprinse în Fișa de înscriere.

Acte necesare pentru înscrierea candidaților

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv

1.2 Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată

Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare in cadrul platformei de inscriere.

Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.

1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);
1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);
1.7. Fotografie tip carte de identitate, la rezoluție 300 x 300 dpi
1.8. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.
1.9. Diploma de licență sau diploma de absolvire, în copie scanată, însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă.

Candidații care, conform legii, pot fi scutiți de taxe de înscriere vor prezenta în plus unul din următoarele acte, după caz:

1.10. Certificat de deces (copie scanată), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
1.11. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).
1.12. Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți cadru didactic sau cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ din România.
1.13. Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al Universității Transilvania din Brașov. 
1.14. Adeverință din care să rezulte că este angajat al universității.

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată
       b) Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, copie scanată în cazul cetățenilor români care au absolvit în străinătate, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);
      d) Atestatul de recunoaștere a diplomei de bacalaureat, în copie scanată, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, eliberat de către CNRED;

Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare in cadrul platformei de inscriere.

Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.

În atenția cetățenilor români cu domiciliul stabil în România (posesori de carte de identitate românească) care au studiat şi au acte de studii obținute în afara României

 Pe lângă actele necesare pentru înscriere, candidații care au acte de studii obținute în străinătate, trebuie să încarce în aplicația de înscriere Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat.

Echivalarea diplomei se face de către Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Informații referitor la echivalare se pot găsi la adresa: https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate

Candidații trebuie să transmită documentele necesare echivalării sub formă de copii scanate, lizibile, în format PDF, la adresa de e-mail: international.office@unitbv.ro

Dacă vreunul dintre documentele solicitate nu este încărcat, cererea NU va fi procesată.

Candidații vor primi pe e-mail de la Biroul de cooperare internațională (tel: 0268 477 384) o adeverință care confirmă depunerea documentelor pentru echivalarea diplomei; această adeverință va fi încărcată în aplicația de înscriere on-line, în locul Atestatului de echivalare a diplomei de bacalaureat.

1.3. Certificatul de naștere (copie scanată);
1.4.  a) Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
         b) Pașaport de cetățean străin și/sau de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate (copie scanată) și buletin/ carte de identitate care atestă domiciliul stabil (copie scanată).
1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);
1.7. Fotografie tip carte de identitate, la rezoluție 300 x 300 dpi
1.8. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.

Actele de la punctele 1.1-1.8, în plus certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională și traducere autorizată în limba română) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, și inclusiv mențiuni privind eventuale antecedente și starea actuală a candidatului legate de boli cronice și respectiv de SARS-CoV 2 (copie scanată); în cazul în care este necesară prezența fizică a candidatului la probele de la admitere, se pune în vedere candidaților că va fi necesar să prezinte rezultatul negativ al testului de identificare al agentului etiologic al bolii COVID19 efectuat cu 3-4 zile înainte de examen, iar în conformitate cu prevederile OMEC 4259 din 15 mai 2020, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare / carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile.

Taxe

Detalii privind achitarea taxelor de înscriere și taxelor de școlarizare la UNITBV -admitere:
1. Taxa de înscriere se achită :
a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere.  Vă recomandăm  utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

 • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
  Cod fiscal: 4317754
  Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
  Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
  Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

 • Tipul taxei: taxă admitere
 • Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
 • Inițiala tatălui
 • Facultatea aleasă pentru înscriere
 • Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Dacă un candidat achită mai multe taxe de înscriere, dovezile acestora (copii scanate) se vor încărca OBLIGATORIU într-un singur fișier, în aplicația de înscriere.

Atenție:  Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

2. Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achită:

a) ONLINE CU CARDUL, prin intermediul aplicației de înscriere .  Vă recomandăm  utilizarea acestei metode.
b) prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:
 • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
  Cod fiscal: 4317754
  Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
  Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
  Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

 • Tipul taxei: taxă școlarizare
  Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
  Inițiala tatălui
  Facultatea unde a fost admis
  Programul de studii
  Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent  de fază, se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare şi să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. (Această obligația este specificată în contractul de înscriere).

Cazare pentru candidații care susțin probe

Pentru concursul de admitere 2020, universitatea nu ofera cazare candidatilor care sustin probe .