Olimpici care pot fi admiși fără concurs

Criterii de admitere

Candidații la studiile universitare de licență care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de ministerul de resort beneficiază de dreptul de a se înscrie pe locurile finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere, pentru un singur program de licență. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislației în vigoare.

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut performanțe la olimpiade naționale recunoscute de ministerul de resort pot fi înmatriculați în învățământul superior fără admitere, în cifra de școlarizare pentru studii finanțate de la bugetul de stat, la domeniile de licență corespunzătoare disciplinelor la care au concurat (v. tabelul de mai jos).

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat au dreptul să fie înmatriculați fără admitere pe locurile finanțate de la bugetul de stat la domeniul Educație fizică și sport (programele de studii Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică), dacă au obținut următoarele performanțe: participare la Jocurile olimpice ca sportiv, clasarea pe locurile 1-8 la campionate mondiale la o disciplină / probă olimpică în calitate de sportiv,clasarea pe locurile 1-6 la campionate europene la o disciplină / probă olimpică în calitate de sportiv. Prin discipline olimpice se înțeleg cele de la ultimile ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă și vară, Pyeong Chang 2018 (biatlon, bob, combinată nordică, curling, hochei pe gheață, patinaj artistic, patinaj viteză, patinaj viteză pe pistă scurtă, sanie, sărituri cu schiurile, schi acrobatic, schi alpin, schi fond, scheleton, snowboard), respectiv Rio 2016 (atletism, badminton, baschet, box, caiac canoe, canotaj, ciclism, echitație, hochei pe iarbă, fotbal, gimnastică, golf, haltere, handbal, înot sincron, judo, lupte, natație, navigație, pentatlon modern, polo pe apă, rugby în VII, sărituri în apă, scrimă, taekwondo, tenis de masă, tenis de câmp, tir, tir cu arcul, triatlon, volei).

Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare internaționale pot urma, la cerere, cu aprobarea Consiliului de Administrație, cursurile celui de-al doilea program de studii în instituții de învățământ superior de stat, fără taxe de școlarizare.

Absolvenții de liceu care se încadrează în categoriile de mai sus se pot înscrie la facultățile din cadrul universității. Dosarul va cuprinde actele necesare de înscriere, în original.

Prin excepție, la admiterea 2020, dosarul candidatului va fi întocmit conform informațiilor din secțiunea Acte necesare pentru inscrierea candidatilor.

Comisiile pe facultăți vor analiza solicitările acestei categorii de candidați și vor comunica Comisiei pe universitate lista lor nominală, menționând domeniul/domeniile la care aceștia sunt admiși, precum și olimpiada la care au fost câștigători și anul obținerii premiului.

Domeniile/programele de studii pentru care se poate opta fără concurs de admitere, în funcție de olimpiadele şi premiile obținute de candidați