Olimpici care pot fi admiși fără concurs

Criterii de admitere

Candidații la studiile universitare de licență, care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de către Ministerul de resort, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locurile finanțate de la buget, pentru un program de licență. De această prevedere se poate beneficia o singură dată, cu respectarea legislației în vigoare.

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut performanțe recunoscute la olimpiade naționale sau pe grupe de țări, pot fi înmatriculați în învățământul superior fără admitere, în cifra de școlarizare pentru studii finanțate de la bugetul de stat de către Ministerul de resort, la domeniile de licență corespunzătoare disciplinelor la care au concurat și dacă au obținut: premiul I, II sau III.

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat au dreptul să fie înmatriculați în învățământul superior fără admitere, pe locurile finanțate de la bugetul de stat de Ministerul de resort la domeniul Educație fizică și sport, dacă au obținut următoarele performanțe sportive:

  • Premiul I, II sau III la Olimpiade, Campionate Mondiale, Europene, Campionate Naționale organizate de Federațiile disciplinelor olimpice, Olimpiada Națională a Sportului Școlar în ultimii 3 ani calendaristici.

Înmatricularea în învățământul superior a absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, fără examen de admitere, pe locurile finanțate de Ministerul de resort, la domeniul Educație fizică și sport, se va face numai pentru programele de studii Educație fizică și sportivă și Sport și performanță motrică.

La programul de studii Kinetoterapie și motricitate specială, înmatricularea fără examen de admitere este posibilă doar în condițiile paragrafului 2.

Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare internaționale pot urma, la cerere, cu aprobarea Consiliului de Administrație, cursurile celui de-al doilea program de studiu în instituții de învățământ superior de stat, fără taxe de școlarizare.

Absolvenții de liceu care se încadrează în categoriile de mai sus pot să se înscrie la facultățile din cadrul universității. 

Comisiile pe facultăți vor analiza solicitările acestei categorii de candidați și vor comunica până la data de 17.07.2019 Comisiei pe universitate lista lor nominală, menționând domeniul/domeniile la care aceștia sunt admiși, precum și olimpiada la care au fost câștigători și anul obținerii premiului, pentru comunicarea către Ministerul de resort.

Domeniile/programele de studii pentru care se poate opta fără concurs de admitere, în funcție de olimpiadele şi premiile obținute de candidați