Informații suplimentare

 • • Pentru absolvenții de liceu din promoția curentă este valabilă și copia scanată a adeverinței tip de promovare a examenului de bacalaureat (cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat și a notelor obținute la probele susținute) eliberată de liceu, cu semnătura directorului și cu ștampilă rotundă. În caz de reușită, candidații din această categorie se obligă să aducă diploma de bacalaureat în original până la data stabilită prin contract. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, în termenul stabilit prin contract, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat și neînmatricularea în facultate.
 • • Adeverințele medicale se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul școlar. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, cu precizarea expresă a afecțiunilor, conform criteriilor din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 427/1976. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine cuvenitele consecințe.
 • • În mod excepțional, cetățenii străini și românii de pretutindeni, vor depune în procedura de înscriere online și certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională și traducere autorizată în limba română) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
 • • Studenții UNITBV pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două facultăți, în baza unei adeverințe eliberate de decanatul facultății la care sunt înmatriculați.
  Candidații cu diplome echivalente diplomei de bacalaureat cărora nu li se poate calcula media de la examenul de bacalaureat vor primi avizul Comisiei de verificare și echivalare diplome pe universitate, care va stabili o medie echivalentă de bacalaureat necesară la calculul mediei finale de clasificare a candidaților.
 • • La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare într-o limbă modernă (engleză, franceză sau germană), candidații cetățeni români sau străini vor susține o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Proba este orală și se suține online pe platforma de admitere a universității, după înscrierea candidatului. 
 • • Testul nu este necesar în următoarele cazuri:
 • pentru licență: (i) candidații au susținut la examenul de bacalaureat o probă de competențe lingvistice pentru limba de predare a programului dorit și au obținut minimum nivelul B1 (dovada se va încărca pe platforma de admitere în procesul de înscriere); (ii) candidații dețin un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de ministerul de resort sau atestate de competență lingvistică cu recunoaștere internațională; (iii) candidații au cetățenia unui stat sau au acte de studii eliberate de o instituție dintr-o țară în care limba oficială este limba în care sunt organizate programele de studii.
 • pentru masterat: (i) pentru absolvenții UNITBV care au studiat limba respectivă timp de 4 semestre, în cadrul programului de licență; (ii) candidații dețin un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de ministerul de resort sau atestate de competență lingvistică cu recunoaștere internațională; (iii) candidații au cetățenia unui stat sau au acte de studii eliberate de o instituție dintr-o țară în care limba oficială este limba în care sunt organizate programele de studii.
 • • Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Comisia de admitere pe facultate va colecta toate datele cuprinse în Fișa de înscriere.