Români de pretutindeni

Românii de pretutindeni au posibilitatea să se înscrie la studii universitare de licență, masterat, doctorat și rezidențiat după cum urmează:

I. Pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, conform Metodologiei Anexa 2 la OMEN nr.3900/16.05.2017
În acest caz programe de studii sunt cu predare exclusiv în limba română.

II. Pe locuri cu plata taxelor de școlarizare în lei, conform procedurii din Ord. MEN nr. 4294/29.06.2017.
Candidații români de pretutindeni, care se înscriu doar pe locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare sunt scutiți de plata taxelor de înscriere.
Dacă optează și pentru locuri cu taxa în lei vor achita taxa de înscriere. Aceasta urmează să fie restituită în cazul în care candidatul este admis pe locuri fără plata taxelor de școlarizare.

romani de pretutindeni

Admiterea pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

Admitere la licență

Inscrierile se fac la Rectorat, Bd. Eroilor nr.29

Sesiunea Iulie 2019
* Licenta
* Master

Sesiunea Septembrie 2019
* Licenta
* Masterat

 

AICI

 1. Cerere-formular de înscriere: se completează online AICI.
  În cazul în care candidatul transmite documentele prin e-mail, acesta va printa formularul, îl va semna, scana și atașa la  dosarul de înscriere. 
 2. Certificatul de naștere;
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; în cazul în care candidatul are și cetățenie română se depun copii ale ambelor pașapoarte.
 4. Cartea de identitate și anexa la aceasta;
 5. Declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu are domiciliul stabil pe teritoriul României, AICI.
 6. Certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naștere.
 7. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal.
 8. Foile matricole pentru studiile liceale absolvite;
 9. Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical.
 10. Dovada plății taxei de înscriere, doar în cazul cand candidatul optează și pentru locuri cu taxă.
   • Dacă se înscrie personal la universitate va prezenta chitanța eliberată de casieria universității.
   • Dacă se înscrie prin e-mail va transmite copia ordinului de plată.

Plata taxei de înscriere se poate face prin virament bancar, la alegere, dupa cum urmează:

   • a). Taxa în lei
    Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
    Cod fiscal 4317754
    IBAN RO08 TREZ 1312 0F33 0500 XXXX
    Trezoreria Municipului Brașov
    Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații:
    Taxă înscriere Facultatea de ....................
    - Numele și prenumele studentului
    - Inițiala tatălui
    sau
   • b). Taxa în Euro
    Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
    Cod fiscal 4317754
    Banca : BCR Brasov, Adresa: Bd. 15 Noiembrie nr. 90A Brașov, România
    IBAN RO26 RNCB 0053 0486 0543 0006
    Swift : RNCBROBU
    Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații :
    Taxă înscriere Facultatea de ....................
    - Numele si prenumele candidatului
    - Inițiala tatălui

IMPORTANT !!

Pentru inscrierea prin e-mail se vor accepta scanări ale actelor numai după originale.

 1. Cerere-formular de înscriere: se completează online AICI.
  În cazul în care candidatul transmite documentele prin e-mail, acesta va printa formularul, îl va semna, scana și atașa la dosarul de înscriere.
 2. Certificatul de naștere și traducere în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză).
 3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; în cazul în care candidatul are și cetățenie română se depun copii ale ambelor pașapoarte.
 4. Certificatul de căsătorie și traducere în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naștere.
 5. Copie carte de identitate din țara de origine;
 6. Declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu are domiciliul stabil pe teritoriul României. Declarație cetățenie
 7. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 la Metodologia MEN; Anexa_3_Declaratie_apartenenta
  Declarația se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statul de reședință al candidatului sau la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la București.
 8. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) - tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);
 9. Foile matricole pentru nivelul de învățământ absolvit - traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);
 10. Pentru candidații din Bulgaria, Serbia, Ungaria: Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din țările respective sau de misiunile diplomatice ale României în aceste țări, în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România.
 11. Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical;
 12. Dovada plății taxei de înscriere, doar în cazul cand candidatul optează și pentru locuri cu taxă.
  • Chitanța de achitare a taxei de înscriere, eliberată de casieria universității, în cazul în care candidatul depune personal dosarul la Universitate;
  • Dovada platii prin ordin de plată, în cazul în care candidatul transmite documentele de înscriere prin e-mail.

Taxe de înscriere

Taxe de școlarizare    

Plata taxei de înscriere se poate face prin virament bancar, la alegere, dupa cum urmează:

 • a). Taxa in lei
  Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
  Cod fiscal 4317754
  IBAN RO08 TREZ 1312 0F33 0500 XXXX
  Trezoreria Municipului Brașov
  Detaliile privind plata trebuie sa cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații :
  Taxă înscriere Facultatea de ....................
  - Numele si prenumele studentului
  -Inițiala tatălui
  sau
 • b). Taxa în Euro
  Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
  Cod fiscal 4317754
  Banca : BCR Brasov, Adresa: Bd. 15 Noiembrie nr. 90A Brasov, Romania
  IBAN RO26 RNCB 0053 0486 0543 0006
  Swift : RNCBROBU
  Detaliile privind plata trebuie sa cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații :
  Taxă înscriere Facultatea de ....................
  - Numele si prenumele studentului
  - Inițiala tatălui

IMPORTANT !!

Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, după criteriile stabilite de Universitate pentru cetățenii români.

Vezi condițiile de admitere la fiecare specializare

Candidatul poate opta pentru una din următoarele variante:

 • Depune personal dosarul cu actele în ORIGINAL la universitate, clădirea Rectorat, cam. 102. Inainte de prezentarea la înscriere candidatul trebuie să completeze formularul de înscriere online AICI.
  Dacă s-a înscris anterior la altă universitate, va depune copii legalizate ale actelor și adeverința care să ateste acest lucru.
 • Transmite dosarul prin e-mail la adresa: admitere.rop@unitbv.ro;

OBSERVAȚII:

 • Termenul limită de transmitere a dosarului de înscriere prin e-mail este data de 07.09.2018, ora 8.00.
  Dosarele transmise după acest termen nu se validează.
 • Dosarele incomplete nu se procesează.
 • candidatul completează formularul de înscriere online AICI
 • după completare printează formularul, îl semnează și îl adaugă la actele de înscriere;
 • toate actele de înscriere se transmit scanate după originale, în format pdf, cu o vizibilitate bună; actele ilizibile nu vor fi luate în considerare la validarea înscrierii;
 • validarea înscrierii: după verificarea dosarului comisia validează înscrierea trimițând candidatului fișa și contractul de înscriere, ambele cu semnătura comisiei;
 • candidatul va semna și el contractul de înscriere și îl va retransmite electronic la adresa admitere.rop@unitbv.ro;
 • înscrierea se va considera finalizată în momentul în care la dosarul candidatului se află fișa și contractul de înscriere semnate de ambele părți.
 • candidatul va urmări afișarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul Universității la adresa: http://admitere.unitbv.ro, conform calendarului admiterii și a fazelor menționate în contractul de înscriere.
 • candidatul declarat admis va confirma un singur loc de studiu, în perioada 12 - 14.09.2018, prin depunerea la Universitate (clădirea Rectorat, cam. 102) a dosarului cu acte originale, 3 fotografii tip buletin și formularul Anexa nr. 4.

Cei care nu vor depune actele în original în perioada menționată vor fi eliminați din lista candidaților admiși.

Admitere la masterat

Inscrierile se fac la Rectorat, Bd. Eroilor nr.29

Sesiunea Iulie 2019
* Licenta
* Master

Sesiunea Septembrie 2019
* Licenta
* Masterat

 

AICI

Pentru inscrierea prin e-mail se vor accepta scanări ale actelor numai după originale.

1. Cerere-formular de înscriere: se completează online AICI. În cazul în care candidatul transmite documentele prin e-mail, acesta va printa formularul, îl va semna, îl va scana și atașa la dosarul de înscriere.

2. Certificatul de naștere tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză). 

3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; în cazul în care candidatul are și cetățenie română se depun copii ale ambelor pașapoarte. 

4. Certificatului de căsătorie și traducere în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naștere.

5. Copie carte de identitate din țara de origine;

6. Declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu are domiciliul stabil pe teritoriul României
Declarație cetățenie

7. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 (cu excepția cetățenilor din Republica Moldova);
Anexa_3_Declarație_apartenență
Declarația se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statul de reședință al candidatului sau la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la București.

8. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză). 

9. Foile matricole pentru studiile liceale absolvite, în original și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză). 

10. Diploma de licență sau echivalentă acesteia sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) – și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză). 

11. Foile matricole pentru studiile de licență absolvite în original și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză). 

12. Candidații care au urmat studii bugetate de masterat în România vor aduce și o adeverință din care să rezulte numărul anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat.

13. Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical;

14. Dovada plății taxei de înscriere: în cazul în care se optează și pentru locuri cu taxă. 

 • Dacă se înscrie personal la universitate va prezenta chitanța eliberată de casieria universității.
 • Dacă se înscrie prin e-mail va transmite copia ordinului de plată.

Taxe de înscriere

Taxe de școlarizare

 • a). Taxa în lei
  Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
  Cod fiscal 4317754
  IBAN RO08 TREZ 1312 0F33 0500 XXXX
  Trezoreria Municipului Brașov
  Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații:
  Taxă înscriere Facultatea de ....................
  - Numele și prenumele studentului
  - Inițiala tatălui
  sau
 • b). Taxa în Euro
  Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
  Cod fiscal 4317754
  Banca : BCR Brasov, Adresa: Bd. 15 Noiembrie nr. 90A Brașov, România
  IBAN RO26 RNCB 0053 0486 0543 0006
  Swift : RNCBROBU
  Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații :
  Taxă înscriere Facultatea de ....................
  - Numele si prenumele candidatului
  - Inițiala tatălui

IMPORTANT !!

Vezi condițiile de admitere la fiecare specializare

 

Important!!!

În perioada 09 - 11.09.2018 se vor desfășura probele de concurs.

Candidatul poate opta pentru una din următoarele variante:

 1. Depune personal dosarul cu actele in ORIGINAL la universitate, clădirea Rectorat, cam. 102.

  Inainte de prezentarea la înscriere candidatul trebuie să completeze formularul de înscriere online AICI
  Dacă s-a înscris anterior la altă universitate, va depune copii legalizate ale actelor și adeverința care să ateste acest lucru.

 2. Transmite dosarul prin e-mail la adresa: admitere.rop@unitbv.ro;

OBSERVAȚII:

 • Termenul limită de transmitere a dosarului de înscriere prin e-mail este data de 07.09.2018, ora 8.00. Dosarele transmise după acest termen nu se validează.
 • Dosarele incomplete nu se procesează.
 • candidatul completează formularul de înscriere online AICI
 • după completare printează formularul, îl semnează și îl adaugă la actele de înscriere;
 • toate actele de înscriere se transmit scanate în format pdf, cu o vizibilitate bună; documentele ilizibile nu vor fi luate în considerare la validarea înscrierii;
 • validarea înscrierii: după verificarea dosarului comisia validează înscrierea trimițând candidatului fișa și contractul de înscriere, ambele cu semnatura comisiei;
 • candidatul va semna și el contractul de înscriere și îl va retransmite electronic la adresa admitere.rop@unitbv.ro;
 • înscrierea se va considera finalizată în momentul în care la dosarul candidatului se află fișa și contractul de înscriere semnate de ambele părți.
 • candidatul va urmări afișarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul Universității la adresa: http://admitere.unitbv.ro/, conform calendarului admiterii și a fazelor menționate în contractul de înscriere.
 • candidatul declarat admis va confirma un singur loc de studiu, în perioada 12 - 14.09.2018, prin depunerea la Universitate (clădirea Rectorat, cam. 102) a dosarului cu acte originale, 3 fotografii tip buletin și formularul Anexa nr. 4 la metodologia MEN.

Cei care nu vor depune actele în original în perioada menționată vor fi eliminați din lista candidaților admiși.

Admiterea pe locuri cu plata taxelor de școlarizare în lei

Admitere la licență

Inscrierile se fac la Rectorat, Bd. Eroilor nr.29

Sesiunea Iulie 2019
* Licenta
* Master

Sesiunea Septembrie 2019
* Licenta
* Masterat

Pentru inscrierea prin e-mail se vor accepta scanări ale actelor numai după originale.

1. Cerere-formular de înscriere: se completează online AICI
În cazul în care candidatul transmite documentele prin e-mail, acesta va printa formularul, îl va semna, scana și atașa la dosarul de înscriere.

2. Certificatul de naștere tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză
sau franceză);

3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; în cazul în care candidatul are și cetățenie română se depun copii ale ambelor pașapoarte;

4. Certificatul de căsătorie și traducere în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naștere.

5. Carte de identitate din țara de origine;

6. Declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu are domiciliul stabil pe teritoriul României
Declarație cetățenie

7. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 (cu excepția cetățenilor din Republica Moldova); 
Anexa_3_Declarație_apartenență

Declarația se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statul de reședință al candidatului sau la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la București.

8. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal, inclusiv pentru absolvenți ai școlilor care desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) - tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), în original;

9. Foile matricole pentru nivelul de învățământ absolvit, în original;  - traduse în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză);

10. Atestatul de competență lingvistică, nivel minim B1, după caz.

11. Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical;

12.Dovada plății taxei de înscriere:
- Dacă se înscrie personal la universitate va prezenta chitanța eliberată de casieria universității.
- Dacă se înscrie prin e-mail va transmite copia ordinului de plată.

Taxe de înscriere

Taxe de școlarizare    

Plata taxei de înscriere se poate face prin virament bancar, la alegere, dupa cum urmează:

 • a). Taxa în lei 
  Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
  Cod fiscal 4317754
  IBAN RO08 TREZ 1312 0F33 0500 XXXX
  Trezoreria Municipului Brașov
  Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații:
  Taxă înscriere Facultatea de ....................
  - Numele și prenumele studentului
  - Inițiala tatălui
  sau
 • b). Taxa în Euro
  Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
  Cod fiscal 4317754
  Banca : BCR Brasov, Adresa: Bd. 15 Noiembrie nr. 90A Brașov, România
  IBAN RO26 RNCB 0053 0486 0543 0006
  Swift : RNCBROBU
  Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații :
  Taxă înscriere Facultatea de ....................
  - Numele si prenumele candidatului
  - Inițiala tatălui

IMPORTANT !!

Vezi condițiile de admitere la fiecare specializare

 

Candidații vor fi admiși după criteriile stabilite de universitate pentru cetățenii români.

 

Candidatul poate opta pentru una din următoarele variante:

 • Depune personal dosarul cu actele în ORIGINAL la universitate, clădirea Rectorat, cam. 102. Inainte de prezentarea la înscriere candidatul trebuie să completeze formularul de înscriere online AICI.
  Dacă s-a înscris anterior la altă universitate, va depune copii legalizate ale actelor și adeverința care să ateste acest lucru.
 • Transmite dosarul prin e-mail la adresa: admitere.rop@unitbv.ro;

OBSERVAȚII:

 • Termenul limită de transmitere a dosarului de înscriere prin e-mail este data de 07.09.2018, ora 8.00.
  Dosarele transmise după acest termen nu se validează.
 • Dosarele incomplete nu se procesează.
 • candidatul completează formularul de înscriere online AICI
 • după completare printează formularul, îl semnează și îl adaugă la actele de înscriere;
 • toate actele de înscriere se transmit scanate după originale, în format pdf, cu o vizibilitate bună; actele ilizibile nu vor fi luate în considerare la validarea înscrierii;
 • validarea înscrierii: după verificarea dosarului comisia validează înscrierea trimițând candidatului fișa și contractul de înscriere, ambele cu semnătura comisiei;
 • candidatul va semna și el contractul de înscriere și îl va retransmite electronic la adresa admitere.rop@unitbv.ro;
 • înscrierea se va considera finalizată în momentul în care la dosarul candidatului se află fișa și contractul de înscriere semnate de ambele părți.
 • candidatul va urmări afișarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul Universității la adresa: http://admitere.unitbv.ro, conform calendarului admiterii și a fazelor menționate în contractul de înscriere.
 • candidatul declarat admis va confirma un singur loc de studiu, în perioada 12- 14.09.2018, prin depunerea la Universitate (clădirea Rectorat, cam. 102) a dosarului cu acte originale, 3 fotografii tip buletin și formularul Anexa nr. 4.

  Excepție Facultatea de Medicină, vezi fazele din contractul de înscriere.

Cei care nu vor depune actele în original în perioada menționată vor fi eliminați din lista candidaților admiși.

Admitere la masterat

Inscrierile se fac la Rectorat, Bd. Eroilor nr.29

Sesiunea Iulie 2019
* Licenta
* Master

Sesiunea Septembrie 2019
* Licenta
* Masterat

Pentru inscrierea prin e-mail se vor accepta scanări ale actelor numai după originale.

1. Cerere-formular de înscriere: se completează online AICI
În cazul în care candidatul transmite documentele prin e-mail, acesta va printa formularul, îl va semna, îl va scana și atașa la dosarul de înscriere.

2. Certificatul de naștere tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză). 

3. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini; în cazul în care candidatul are și cetățenie română se depun copii ale ambelor pașapoarte. 

4. Certificatul de căsătorie și traducere în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză sau franceză), pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naștere.

5. Carte de identitate din țara de origine. 

6. Declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu are domiciliul stabil pe teritoriul României
Declarație cetățenie

7. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 3 (cu excepția cetățenilor din Republica Moldova);
Anexa_3_Declarație_apartenență

Declarația se completează la sediul misiunilor diplomatice ale României din statul de reședință al candidatului sau la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni la București.

 

8. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză). 

9. Foile matricole pentru studiile liceale absolvite, în original și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză). 

10. Diploma de licență sau echivalentă acesteia sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) – și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză). 

11. Foile matricole pentru studiile de licență absolvite în original și traducere în limba română sau altă limbă de circulație internațională (engleză sau franceză). 

12. Candidații care au urmat studii bugetate de masterat în România vor aduce și o adeverință din care să rezulte numărul anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat.

13. Atestatul de competență lingvistică, nivel minim B1, după caz.

14. Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt din punct de vedere medical;

15. Dovada plății taxei de înscriere: în cazul în care se optează și pentru varianta cu taxă.

 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere, eliberată de casieria universității, în cazul în care candidatul depune personal dosarul la Universitate;
  sau
 • Dovada plății prin ordin de plată, în cazul în care candidatul transmite documentele de înscriere prin e- mail.

Taxe de înscriere

Taxe de școlarizare    

Plata taxei de înscriere se poate face prin virament bancar, la alegere, după cum urmează:

 • a). Taxa în lei 
  Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
  Cod fiscal 4317754
  IBAN RO08 TREZ 1312 0F33 0500 XXXX
  Trezoreria Municipului Brașov
  Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații:
  Taxă înscriere Facultatea de ....................
  - Numele și prenumele studentului
  - Inițiala tatălui
  sau
 • b). Taxa în Euro
  Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
  Cod fiscal 4317754
  Banca : BCR Brasov, Adresa: Bd. 15 Noiembrie nr. 90A Brașov, România
  IBAN RO26 RNCB 0053 0486 0543 0006
  Swift : RNCBROBU
  Detaliile privind plata trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informații :
  Taxă înscriere Facultatea de ....................
  - Numele si prenumele candidatului
  - Inițiala tatălui

IMPORTANT !!

Vezi condițiile de admitere la fiecare specializare


Important!!!


În perioada 09 - 11.09.2018 se vor desfășura probele de concurs.

Candidatul poate opta pentru una din următoarele variante:

 1. Depune personal dosarul cu actele in ORIGINAL la universitate, clădirea Rectorat, cam. 102.

  Inainte de prezentarea la înscriere candidatul trebuie să completeze formularul de înscriere online AICI
  Dacă s-a înscris anterior la altă universitate, va depune copii legalizate ale actelor și adeverința care să ateste acest lucru.

 2. Transmite dosarul prin e-mail la adresa: admitere.rop@unitbv.ro;

OBSERVAȚII:

 • Termenul limită de transmitere a dosarului de înscriere prin e-mail este data de 07.09.2018, ora 8.00. Dosarele transmise după acest termen nu se validează.
 • Dosarele incomplete nu se procesează.
 • candidatul completează formularul de înscriere online AICI
 • după completare printează formularul, îl semnează și îl adaugă la actele de înscriere;
 • toate actele de înscriere se transmit scanate în format pdf, cu o vizibilitate bună; documentele ilizibile nu vor fi luate în considerare la validarea înscrierii;
 • validarea înscrierii: după verificarea dosarului comisia validează înscrierea trimițând candidatului fișa și contractul de înscriere, ambele cu semnatura comisiei;
 • candidatul va semna și el contractul de înscriere și îl va retransmite electronic la adresa admitere.rop@unitbv.ro;
 • înscrierea se va considera finalizată în momentul în care la dosarul candidatului se află fișa și contractul de înscriere semnate de ambele părți.
 • candidatul va urmări afișarea rezultatelor concursului de admitere pe site-ul Universității la adresa: http://admitere.unitbv.ro/, conform calendarului admiterii și a fazelor menționate în contractul de înscriere.
 • candidatul declarat admis va confirma un singur loc de studiu, în perioada 12 - 14.09.2018, prin depunerea la Universitate (clădirea Rectorat, cam. 102) a dosarului cu acte originale, 3 fotografii tip buletin și formularul Anexa nr. 4 la metodologia MEN.

Cei care nu vor depune actele în original în perioada menționată vor fi eliminați din lista candidaților admiși.

Precizări suplimentare

I. Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.
II. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română:
a) Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
b) Românii de pretutindeni care au dobândit competențe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obține certificarea acestor competențe printr-o evaluare (nivel minim B1). Evaluarea și atestarea se organizează în cadrul universității, la Centrul pentru Învățarea Limbilor Moderne - CILM, Bd. Iuliu Maniu nr. 41 A, et.2, tel: 0730 273 889, la o dată care se va comunica la înscriere.
c) Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.

III. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare într-o limbă modernă (engleză, franceză sau germană) românii de pretutindeni vor susține un test de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Testul se susține conform calendarului de admitere stabilit pentru fiecare program de studii.

Testul nu este necesar în următoarele cazuri: 
a) candidatul deține un atestat de competență lingvistică cu recunoaștere internațională;
b) candidatul provine dintr-o țară a cărei limbă oficială este limba în care este organizat programul de studii.

IV. Actele de stare civilă(certificat de naștere, carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces – pentru candidații orfani), adeverința medicală și adeverința pentru scutire de taxă de înscriere se pot depune în copii simplecare au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

V. Actele de studii (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de licență/diplomă de absolvire și supliment de diplomă/foaie matricolă) sau echivalente ale acestora se pot depune:- în original;
- în copie legalizată (legalizarea se face de către un notar public);
- în copii simple care au fost certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” de către persoana autorizată din Comisia de admitere pe facultate, în baza prezentării actului în original.

Pentru facilitarea procesării documentelor de înscriere, recomandăm candidaților utilizarea formularului de înscriere online.

Platforma de înscrieri online rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor.

Înscriere online