Români de pretutindeni

Românii de pretutindeni au posibilitatea să se înscrie la studii universitare de licență, masterat, doctorat și rezidențiat după cum urmează:

I. Pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, conform metodologiei din  Anexa_2_la_OMEN_nr.3900_16.05.2017.pdf.
În acest caz programe de studii sunt cu predare exclusiv în limba română.

II. Pe locuri cu plata taxelor de școlarizare în lei, conform procedurii din Ord. MEN nr. 4294/29.06.2017.
Candidații români de pretutindeni, care se înscriu doar pe locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare sunt scutiți de plata taxelor de înscriere.
Dacă optează și pentru locuri cu taxa în lei vor achita taxa de înscriere. 

romani de pretutindeni


Confirmarea locului pentru Românii de pretutindeni

ATENȚIE! 

Candidații care au ales mai multe opțiuni, dacă nu au fost admiși la prima opțiune, în faza 2 și faza finală, pot migra spre primele opțiuni. În aceste cazuri, candidații care au migrat trebuie să transmită Anexa 4 cu noul program de studii la care sunt admiși, la adresa admitere.rop@unitbv.ro .
Nu este posibila blocarea unei anumite opțiuni, candidatul va migra către prima opțiune aleasă. 
Candidatul declarat admis va confirma locul, conform contractului, prin depunerea la Universitate (clădirea Rectorat) a dosarului cu următoarele acte:  

În original:
Diploma de Bacalaureat
Foaia matricolă
Adeverința medicală
Declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu are domiciliul stabil pe teritoriul României
3 poze tip pașaport
Anexa 4 pentru confirmarea locului
Certificat de naștere (comisia va certifica „Conform cu originalul” și îl va returna candidatului)
Carte de identitate (comisia va certifica „Conform cu originalul” și îl va returna candidatului)
Pașaport (comisia va certifica „Conform cu originalul” și îl va returna candidatului) 

*Declarație de împuternicire, scrisă de mână și semnată, conform modelului disponibilă aici pentru candidații care nu pot veni personal pentru confirmare 

Se pot aduce copii legalizate la notar pentru:
Certificat de naștere
Carte de identitate și foaia de însoțire
Pașaport

Confirmarea locului  se face astfel: - 18 septembrie - 09:00 - 13:00
                                                      

Model de împuternicire pentru confirmarea locului pentru candidații care nu pot veni personal:

ATENȚIE!

  • Împuternicirea se scrie și se semnează de mână, de către candidat

Subsemnatul (nume, prenume), identificat cu CNP ........................ cunoscând și asumându-mi consecințele falsului în declarații, confirm și împuternicesc în acest sens că numitul (numele și prenumele persoanei care va depune actele in original) identificat cu CNP....................... și carte de identitate/buletin serie.........., număr ............., va depune în numele meu și pentru mine diploma de ............................. (bacalaureat/licență) seria ....... nr. .................. în original și suplimentul, după caz, la Universitatea Transilvania din Brașov, admis(ă) la programul de studii: ............ în scopul confirmării astfel a locului în regim bugetat ocupat de subsemnatul în procedura de admitere, faza ...... (I, II, Finală)

Data și semnătura

 

 

LICENŢĂ