Români de pretutindeni

 

Românii de pretutindeni au posibilitatea să se înscrie la studii universitare de licență, masterat, doctorat și rezidențiat după cum urmează:

I. Pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, conform metodologiei din  Anexa_2_la_OMEN_nr.3900_16.05.2017.pdf.
În acest caz programe de studii sunt cu predare exclusiv în limba română.

II. Pe locuri cu plata taxelor de școlarizare în lei, conform procedurii din Ord. MEN nr. 4294/29.06.2017.
Candidații români de pretutindeni, care se înscriu doar pe locurile de studii fără plata taxelor de școlarizare sunt scutiți de plata taxelor de înscriere.
Dacă optează și pentru locuri cu taxa în lei vor achita taxa de înscriere. 

romani de pretutindeni

 

Confirmarea locurilor pentru sesiunea septembrie 2021 

 

Confirmarea se va face pe 16 septembrie (între orele 09.00 - 15.00) și pe 17 septembrie (între orele  09.00-13:00) în clădirea Rectoratului, Bld. Eroilor nr. 29, etaj 1, camera 102. Confirmarea locului se face prin depunerea documentelor în original (toate actele care au fost încărcate în aplicație trebuie aduse în original). 

Documente pot fi depuse de altă persoană numai dacă aceasta prezintă o declarație simplă a candidatului, pe proprie răspundere, conform modelului de mai jos. Declarația trebuie întocmită olograf și semnată olograf, din motive de autenticitate și eventuală confruntare a documentului în sensul asumării de către titularul actului de studii. Nu se admit declarații tehnoredactate ci doar semnate de mână..

Subsemnatul (nume, prenume), identificat cu CNP ........................ cunoscând și asumându-mi consecințele falsului în declarații, confirm și împuternicesc în acest sens că numitul (numele și prenumele persoanei care va depune actele in original) identificat cu CNP....................... și carte de identitate/buletin serie.........., număr ............., va depune în numele meu și pentru mine diploma de ............................. (bacalaureat/licență) seria ....... nr. .................. în original și suplimentul, după caz, la Facultatea ............................................ în scopul confirmării astfel a locului în regim bugetat ocupat de subsemnatul în procedura de admitere, faza ...... (I, II, Finală)

Data și semnătura

 

LICENȚĂ